Palvelun kuvaus

Työskentely perustuu sosiaaliseen vahvistamiseen, joka on ennaltaehkäisevän työn menetelmä. Työskentelyn tavoitteena on elämänhallinnan tukeminen. Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan ennakoivaa työtä ja kohdennettua toimintaa. Se keskittyy riskiryhmässä olevaan yksilöön tai koko ryhmään

Asumisvalmiuksien kartoittaminen ja ohjaus:

Työskentelyn valmistelu/edellytysten luominen

(asiakastyö 11 t/kk)

 • Asiakkaan asunnon tarpeen toteaminen, kokonaiselämäntilanteen kartoitus ja tuen tarpeen määrittely
 • Verkoston kartoitus ja tarvittavan verkoston kokoaminen
 • Asumisvalmiuksien, taloudellisen tilanteen, velvoitteiden ja riskitekijöiden selvittäminen
 • Asumisvaihtoehtojen selvittäminen ja asunnon hakeminen
 • Hakemusasioiden hoitamisessa auttaminen
 • Viranomaisasioinnissa auttaminen
 • Tutustuminen, luottamuksen rakentaminen ja sitouttaminen tukisuhteeseen
 • Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
 • Sopimukset

Asumisvalmiuksien kartoituksen yhteydessä työmenetelminä korostuvat henkilökohtaiset tapaamiset, motivointi, kartoitukset ja selvitykset, asunnon hakemisessa ja hakemusasioissa auttaminen, palveluohjaus sekä luottamuksen rakentaminen että verkostotyö.

Vahvan tuen jakso:

valmiuksien vahvistaminen ja niiden saavuttaminen

(asiakastyö 11 t/kk)

 • Asiakkaan aktivointi, suunnitelmat/tavoitteet, sitouttaminen ja motivointi
 • Muuton järjestämiseen ja kodin perustamiseen liittyvissä asioissa auttaminen (esim. ohjaamista ja harjoittelemista)
 • Sopeutumisen tukeminen
 • Vahva asumisen onnistumisen seuraaminen ja välitön puuttuminen
 • Vuokranmaksun tehostettu seuranta ja häiriökäyttäytymiseen puuttuminen
 • Muiden palvelujen ja tukimahdollisuuksien selvittäminen ja mahdollisten tukien hakeminen
 • Muun viranomaisasioinnin, etuuksien ja niihin liittyvän hakemisen ja asioinnin opastaminen
 • Arjen suunnittelu ja arjen hallinnan harjoittelu (esim. kodinhoito ja asiointituki)
 • Suunnitellut ja säännölliset tapaamiset ja kotikäynnit asiakkaan luona tai yhteisesti sovitussa paikassa
 • Elämäntilanteen pohdinta, tavoitetyöskentely ja tulevaisuuden suunnittelun aloittaminen (esim. työharjoittelu, opiskelu, talouden hoidon suunnittelu ja hallinta)

Vahvassa tuessa työmenetelminä korostuvat henkilökohtaiset tapaamiset, aktivointi, ohjaaminen ja neuvonta, elämäntapavalintoihin vaikuttaminen, tavoitetyöskentely, kotikäynnit, palaute, palveluohjaus ja verkostotyö.

Normaalin tuen jakso:

perustyöskentely, taitojen harjoittelu ja toimintaan osallistaminen

(asiakastyö 7 t/kk)

 • Tavoitteiden toteutumisen tarkistaminen ja niiden saavuttamisen seuranta
 • Arjen suunnittelu ja arjen hallinnan työstäminen
 • Toimintaan osallistuminen, taitojen harjoittelu ja vahvistaminen (esim. vuokranmaksu ja muu raha-asioiden hoito ja talouden hallinta, kodinhoito, terveydenhoito, kuntoilu, sosiaaliset suhteet, arjen rytmitys, ruokahuolto, työharjoittelu/opiskelu/muu osallistava toiminta)
 • Asumisen onnistumisen seuranta ja välitön puuttuminen
 • Vuokranmaksun seuraaminen ja häiriökäyttäytymiseen puuttuminen
 • Säännölliset tapaamiset ja kotikäynnit

Perustuen jaksossa työmenetelminä korostuvat arjen hallinnan opettelu ja harjoittelu ja taitojen vahvistaminen, seuranta, palaute ja välitön puuttuminen sekä palveluohjaus että verkostotyö.

Kevyen tuen jakso:

itsenäisen asumisen valmiuksien varmistaminen

(asiakastyö 4 t/kk)

 • Tukisuhteen palaute- ja seurantavaihe, arjen sujuminen ja toimiva koti
 • Tarkastetaan, että valmiudet itsenäiseen asumiseen ovat olemassa ja harjoitellut/opitut taidot ovat hallinnassa
 • Varmistetaan, että asiakas selviytyy ongelmatilanteista esimerkiksi kysymällä ajoissa neuvoja
 • Varmistetaan, että asiakas osaa tunnistaa riskitekijät itsenäisen asumisen osalta ja osaa välttää ongelmatilanteita
 • Mahdollisuus palata aiempaan tukivaiheeseen, mikäli tarvetta ilmenee
 • Vuokranmaksua seurataan vuokrareskontran mukaan ja häiriökäyttäytymiseen puututaan
 • Tapaamiset tarpeen mukaan
 • Asukastoimintaan osallistuminen
 • Palaute ja jatkosuunnitelmat

Kevyessä tuessa työmenetelminä korostuvat seuranta, arviointi, palaute ja varmistaminen sekä jatkosuunnitelmien työstäminen että verkostotyö.

Yhteistyössä